biuro@gwenieruchmosci.pl, tel. +48 58 736 30 65 Facebook GWE Nieruchomosci Google GWE Nieruchomosci
Sprzedaż
269000 zł
Strzebielino, ul.Zagrodowa
Lokalizacja:
Strzebielino , ul.Zagrodowa
Powierzchnia:
14200.00m2
Data aktualizacji
2020-05-22
Cena
269000 ZŁ
Nr oferty
GW013346

Tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy siedliskowej

Grunty orne IV b 2300m2

Grunty orne V 2800m2

Grunty orne VI 9100m2

dojazd drogą gminną wewnętrzną

WARUNKI URBANISTYCZNE:

d) dopuszcza się zagospodarowanie terenu pod funkcjęagroturystyczną w granicach istniejącego siedliska lub pod obiekty turystyki wiejskiej i rekreacji takie jak: pensjonaty, obiekty gastronomiczne, stadniny koni itp. na zasadach jak dla nowej zabudowy siedliskowej;

e) dopuszcza się wydzielenie działek pod zabudowę siedliskową o powierzchni nie mniejszejniż 2000 m2, wzdłuż istniejących dróg gminnych i powiatowych bez konieczności sąsiedztwa zabudowy;

f) w ramach siedliska rolniczego dopuszcza się wprowadzenie usług,rzemiosła i produkcji w tym produkcji rolniczej w obiektach o kubaturze nie przekraczającej 5000 m3, usytuowanych w głębidziałki;

g) w ramach siedliska rolniczego dopuszcza się zabudowę inwentarską o powierzchni do 350 m2;

h) dopuszcza się wydzielenie do 4 działek pod zabudowę mieszkaniową w bezpośrednim sąsiedztwie siedliska w oparciu o istniejący układ komunikacyjny; minimalna powierzchnia działek 1500 m2;

i) dopuszcza się podział na nowe działki nie mniejsze niż 1500 m2 – przy siedlisku lub 2000 m2zlokalizowane bezpośrednio przy drodze gminnej lub powiatowej;

j) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz urządzeń i obiektów związanych z ich kontrolą;

k) dopuszcza się zalesienia gruntów rolnych o słabych klasach lub wskazanych do zalesieniaze względu na przepisy szczegółowe

WSKAŹNIKIKSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:

a) dopuszczalna wysokość zabudowy, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi – maksymalnie 9,0 m;

b) dopuszczalna wysokość zabudowy licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy wolnostojącego budynku gospodarczego: maksymalnie 12,0 m;

c) dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 1,0 m;

d) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe;

e) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych;

f) dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: 200 – 450;g) dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: 120 – 450

Opiekun oferty

534-952-333
michal@gwenieruchomosci.pl