biuro@gwenieruchmosci.pl, tel. +48 58 736 30 65 Facebook GWE Nieruchomosci Google GWE Nieruchomosci
Sprzedaż
299000 zł
Rumia, ul.Tkacka
Lokalizacja:
Rumia , ul.Tkacka
Powierzchnia:
979.00m2
Data aktualizacji
2020-05-22
Cena
299000 ZŁ
Nr oferty
GW012689

2. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE.

2.1. SZCZEGÓŁOWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) linia zabudowy min. 6,0 m od granicy pasa drogowego,

c) wysokość zabudowy maks. 12,0 m,

d) dopuszcza się do 60% powierzchni zabudowy działki,

e) dopuszcza się wtórne podziały działek.

2.2. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:

a) obsługa w zakresie komunikacji od ulic: Górniczej, Hutniczej (droga lokalna do bramy bocznej cmentarza), Włókienniczej (droga lokalna do zabudowy mieszkaniowej),

b) lokalizacja miejsc postojowych w obrębie działek własnych w zależności od programu inwestycji.

2.3. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

a) przyłącza do sieci miejskich wykonać zgodnie z warunkami technicznymi do projektowania wydanymi przez właścicieli poszczególnych mediów,

b) usuwanie odpadów stałych - po segregacji w miejsce i sposób wskazany przez Urząd Miasta Rumi.

2.4. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA:

a) projektowane obiekty powinny posiadać źródła ciepła opalane gazem lub olejem opałowym nisko-siarkowym, do 03 % siarki,

b) wyklucza się źródła ciepła opalane węglem kamiennym,

c) uciążliwości akustyczne ograniczyć do granic działki,

d) wyklucza się odprowadzenie ścieków do gruntu i wód gruntowych,

e) wody opadowe z cmentarza odprowadzać tak, aby nie zalewały terenów mieszkaniowych,

f) odpady bytowe i technologiczne gromadzić w szczelnych pojemnikach,

g) na działkach należy przewidzieć min. 40% powierzchni biologicznie czynnej.

2.5. WARUNKI KONSERWATORSKIE

- w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na obiekty archeologiczne należy dokonać zgłoszenia do Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

 

Opiekun oferty

884-611-333
michalc@gwenieruchomosci.pl